Avís Legal

AVÍS LEGAL

 

1.- Ús del servei

Amb caràcter general, i sense perjudici de les condicions i termes particulars que es fixin en els apartats corresponents a serveis concrets, l’Usuari s’obliga al compliment de les presents condicions i termes d’ús, i obrar sempre conforme a la llei, als bons costums ia les exigències de la bona fe, emprant la diligència adequada a la naturalesa del servei del que gaudeix, abstenint-se d’utilitzar el lloc web www.luthierdansa.com i altres adreces d’Internet esmentades, de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament del mateix, els béns o drets de ALÍCIA Alcalay ROSÉS, de la resta d’Usuaris o en general de qualsevol tercer.
En particular, i sense que això impliqui cap restricció a l’obligació assumida per l’Usuari amb caràcter general de conformitat amb l’apartat anterior, l’Usuari s’obliga, en la utilització de www.luthierdansa.com a:
No introduir, emmagatzemar o difondre en o des del lloc web, qualsevol informació o material que fos difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, inciti a la violència a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent.
No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el web cap programa d’ordinador, dades, virus, codi, equip de maquinari o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys en el website, en qualsevol dels serveis , o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de ALÍCIA Alcalay ROSÉS, de qualsevol Usuari, o en general de qualsevol tercer. O que de qualsevol altra forma sigui capaç de causar qualsevol tipus d’alteració o impedir el normal funcionament dels mateixos.
No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d’altres en la utilització del website oa la utilització de qualsevol dels serveis del website, incloent la utilització si escau de contrasenyes o claus d’accés de tercers o de qualsevol altra forma. No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de ALÍCIA Alcalay ROSÉS. o tercers.

2.- Seguretat i protecció de dades de caràcter personal

Casa Luthier garanteix l’adopció de les mesures oportunes per assegurar el tractament confidencial de les dades dels clients, els quals podran ser consultats o modificats personalment pel seu titular en el domicili social de l’entitat o per correu electrònic.
Recepció de boletines.- Per rebre, periòdicament els butlletins amb les últimes novetats de www.luthierdansa.com haurà de seleccionar, en el procés de registre, l’opció “Desitjo rebre els butlletins de novetats de la web”. D’aquesta manera, rebrà els butlletins en el compte de correu electrònic que ens hagi indicat. En el supòsit de no voler rebre posteriorment aquests, podrà, en qualsevol moment, donar-se de baixa del citat butlletí.

ALÍCIA Alcalay ROSÉS es compromet, en pro d’una política anti-spam, a no facilitar el seu correu electrònic a cap sistema d’enviament massiu d’e-mails.
Cancel·lació online de les dades de l’usuari / client.- En tot moment, podrà esborrar les seves dades com a client de www.luthierdansa.com indicándonoslo al correu escolaluthier@casaluthier.com

Protecció de dades.- L’informem que les dades de caràcter personal recaptats seran incorporades a un fitxer titularitat de ALÍCIA Alcalay ROSÉS (Responsable del Fitxer), i inscrit en el Registre de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, la finalitat del qual és garantir la privacitat de les dades, així com l’enviament de butlletins informatius i publicitaris.

3.- Legislació i jurisdicció

Tot el no indicat en aquestes condicions es tractarà de conformitat amb el que disposa la legislació sobre comerç, especialment, en el que afecta a la Llei Orgànica 2/1996 de 15 de Gener d’Ordenació del Comerç, ia la Llei 7/1996 de 15 de gener d’ordenació del comerç minorista així com a qualsevol altra la legislació complementària relativa a les vendes a distància i de comerç electrònic.
Les presents condicions s’interpretaran doncs a la llum de la legislació vigent a Espanya en matèria de comerç la qual s’aplicarà en tots aquells aspectes no previstos en aquestes condicions.
Els usuaris es sotmeten expressament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya), amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pugui correspondre.